Spis Treści

Rozdział 1. Wstęp
1.1. Ogólna charakterystyka książki
1.2. Opis mikroskopowy i makroskopowy
1.3. Fizyka klasyczna i współczesna
CZĘŚĆ I. MECHANIKA
Rozdział 2. Kinematyka
2.1. Opis położenia punktu w przestrzeni, układ odniesienia
2.2. Wektorowy opis ruchu
2.3. Droga
2.4. Tory ruchów płaskich
2.5. Klasyfikacja ruchów
2.6. Ruch prostoliniowy
2.7. Ruch po okręgu
2.8. Ruch harmoniczny
2.9. Opis ruchu z punktu widzenia obserwatorów w różnych układach odniesienia
Zadania
Rozdział 3. Podstawowe prawa dynamiki punktu materialnego
3.1. Punkt materialny
3.2. Zasada bezwładności
3.3. Siła
3.4. Druga zasada dynamiki
3.5. Masa i ciężar
3.6. Równania Newtona
3.7. Pęd i popęd
3.8. Energia kinetyczna i praca
3.9. Trzecia zasada dynamiki
3.10. Podstawowe siły w przyrodzie
3.11. Siły grawitacji, pole grawitacyjne
3.12. Siły elektromagnetyczne
3.13 .Praca sił pola. Energia potencjalna
3.14. Zasada zachowania energii mechanicznej
3.15. Całkowita energia mechaniczna w obecności sił niezachowawczych
3.16. Energia w ruchu harmonicznym
Zadania
Rozdział 4. Wybrane zagadnienia dynamiki punktu materialnego i układu punktów materialnych
4.1. Prawo zachowania pędu układu punktów materialnych
4.2. Środek masy układu punktów materialnych
4.3. Zasada zachowania całkowitej energii mechanicznej układu izolowanego
4.4. Ruchy planet w układzie słonecznym
4.5. Ruch punktu materialnego w centralnym polu grawitacyjnym
4.6. Moment pędu punktu materialnego
4.7. Zależność kształtu orbity od energii i momentu pędu punktu materialnego
4.8. Sztuczne satelity Ziemi
4.9. Pierwsza i druga prędkość kosmiczna
4.10. Ruch w centralnym polu elektrycznym z punktu widzenia praw mechaniki
4.11. Ogólne uwagi o ruchu punktu materialnego po powierzchniach i krzywych
4.12. Zasada zachowania energii punktu materialnego w ruchu bez tarcia po powierzchniach i krzywych
4.13. Tarcie statyczne i tarcie kinetyczne przy poślizgu
4.14. Energia mechaniczna w obecności sil tarcia
4.15. Opór powietrza
4.16. Prawa mechaniki w układach nieinercjalnych
Rozdział 5. Mechanika bryły sztywnej
5.1. Opis ruchu bryły sztywnej
5.2. Kinematyka ruchu obrotowego względem ustalonej osi
5.3. Energia kinetyczna i moment pędu w ruchu obrotowym wokół ustalonej osi
5.4. Momenty bezwładności prostych brył
5.5. Moment siły
5.6. Dynamika ruchu obrotowego bryły wokół ustalonej osi
5.7. Zasada zachowania momentu pędu układu punktów materialnych
5.8. Równoważne układy sił działających na bryłę sztywną
5.9. Bryła w jednorodnym polu grawitacyjnym
5.10. Statyka bryły sztywnej
5.11. Maszyny proste
Zadania
Rozdział 6. Miejsce mechaniki klasycznej we współczesnej fizyce
6.1 . Przybliżony charakter mechaniki klasycznej
6.2. Elementy szczególnej teorii względności
6.3. Elementy mechaniki kwantowej
6.4. Model Bohra atomu wodoru
Zadania
CZĘŚĆ II. FIZYKA MOLEKTULARNA I CIEPŁO
Rozdział 7. Atomowa teoria budowy materii
7.1. Podstawowe cząstki elementarne
7.2. Atomy, związek ich budowy z położeniem pierwiastka w układzie okresowym
7.3. Oddziaływania międzyatomowe, wiązania atomowe, cząsteczki
7.4. Kryształy
7.5. Modele gazu, cieczy i ciała stałego
Rozdział 8. Makroskopowy opis układów fizycznych
8.1. Parametry stanu
8.2. Ciśnienie, prawo Pascala
8.3. Energia wewnętrzna. Dwa sposoby wywoływania zmian stanu układu
8.4. Równowaga cieplna. Temperatura
8.5. Termometry. Ilościowe określenie temperatury
8.6. Ciepło. Wymiana ciepła
8.7. Pierwsza zasada termodynamiki
8.8. Statystyczny charakter praw makroskopowych
8.9. Najprostszy model statystyczny - gaz doskonały
Rozdział 9. Gazy
9. 1 . Równanie stanu gazu doskonałego
9.2. Związek między makroskopowym i mikroskopowym opisem gazu doskonałego
9.3. Ciepło właściwe gazów
9.4. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego
9.5. Gazy rzeczywiste
9.6. Ciśnienie atmosferyczne. Prawo Archimedesa
9.7. Zjawiska w gazach nie będących w stanie równowagi Zadania
Rozdział 10. Ciecze
10.1. Ogólna charakterystyka cieczy
10.2. Własności cieczy w świetle mikroskopowego modelu jej budowy
10.3. Energia wewnętrzna cieczy
10.4. Zjawiska powierzchniowe w cieczach
10.5. Podstawy statyki cieczy
10.6. Warunki pływania ciał
10.7. Równowaga cieczy w naczyniach położonych
10.8. Pomiar ciśnienia atmosferycznego za pomocą barometru rtęciowego
10.9. Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy
10.10. Ruch cieczy i gazów
Zadania
Rozdział 11. Ciała stałe
11.1. Własności sprężyste ciał stałych .
11.2. Związek własności mechanicznych z mikroskopową budową ciał stałych
11.3. Zjawiska na powierzchniach stykających się ciał stałych
11.4. Rozszerzalność cieplna ciał stałych
11.5 Ciepło właściwe ciał stałych
Zadania
Rozdział 12. Zmiany stanów skupienia
12 1. Topnienie i krzepnięcie
12.2. Parowanie i wrzenie. Para nasycona
12.3. Sublimacja
12.4. Para nienasycona
12.5. Wilgotność względna i bezwzględna powietrza
12.6. Kondensacja pary
12.7. Wykres stanu. Punkt potrójny
12.8. Skraplanie gazów
12.9. Roztwory
Zadania
Rozdział 13. Termodynamika silników cieplnych
13.1. Różne formy energii
13.2. Druga zasada termodynamiki
13.3. Otrzymywanie pracy kosztem energii cieplnej
13.4. Procesy kołowe
13.5. Rzeczywiste silniki cieplne
zadania
CZĘŚĆ III. ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM
Rozdział 14. Elektrostatyka
14.1. Wprowadzenie
14.2. Potencjał pola elektrostatycznego
14.3. Pole elektrostatyczne dipola
14.4. Prawo Gaussa
14.5. Zachowanie się ciał materialnych w polu elektrostatycznym
14.6. Przewodniki
14.7. Własności naładowanych przewodników
14.8. Pojemność przewodników
14.9. Kondensatory
14.10. Dielektryki
14.11. Szczególne własności stałych dielektryków
14.12. Zachowanie się dielektryków w polach zależnych od czasu
Zadania
Rozdział 15. Stały prąd elektryczny
15.1 . Stacjonarny ruch ładunków w przewodniku
15.2. Prawo Ohma
15.3. Mikroskopowa teoria przewodnictwa metali i półprzewodników
15.4. Domieszkowanie półprzewodników
15.5. Zjawisko Halla
15.6. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne i zewnętrzne. Emisja termoelektronowa
15.7. Kontaktowa różnica potencjałów. Zjawisko termoelektryczne
15.8. Odstępstwa od prawa Ohma dla półprzewodników niejednorodnych. Dioda półprzewodnikowa
15.9. Przewodnictwo elektryczne cieczy
15.10. Ogniwa
15.11. Prąd elektryczny w gazach
15.12. Praca i moc prądu stałego. Ciepło Joule'a
15.13. Bilans energii w obwodzie zamkniętym prądu stałego. Napięcie użyteczne i moc użyteczna
15.14. Obwody złożone prądu stałego. Równania Kirchhoffa
15.15. Kondensator w obwodzie prądu stałego. Obwody RC
Zadania
Rozdział 16. Pole magnetyczne prądów stałych
16.1. Pole magnetyczne
16.2. Pole magnetyczne prądu stałego. Prawo Biota-Savarta. Prawo Ampere'a
16.3. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
16.4. Ruch ładunków elektrycznych w polu magnetycznym
16.5. Magnetyczne właściwości materii
Zadania
Rozdział 17. Indukcja elektromagnetyczna
17.1. Względność pól elektrycznego i magnetycznego
17.2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
17.3. Wszystkie prawa elektromagnetyzmu
17.4. Fale elektromagnetyczne
17.5. Prądnica i silnik prądu zmiennego
17.6. Samoindukcja. Indukcja wzajemna
17.7. Siły działające na prądy indukowane
17.8. Prąd trójfazowy
17.9. Różne obwody prądu zmiennego
17.10. Moc wydzielana w obwodzie prądu zmiennego. Napięcie i natężenie skuteczne
Zadania
Rozdział 18. Radiotechnika
18.1. Wprowadzenie
18.2. Podstawy fizyczne wytwarzania i odbioru fal elektromagnetycznych
18.3. Zastosowanie lamp elektronowych diody i triody
18.4. Kodowanie dźwięku. Fale modulowane
18.5. Telewizja i radar
CZĘŚĆ IV. ZJAWISKA FALOWE
Rozdział 19. Opis ruchu falowego
19.1. Klasyfikacja fal
19.2. Opis fal harmonicznych
19.3. Strumień energii i natężenie fali
19.4. Płaskie fale harmonicznych
19.5. Interferencja fal
19.6. Fale stojące
19.7. Dudnienia i modulacja amplitudy
19.8. Analiza fali złożonej
19.9. Zasada Huyghensa. Ugięcie fal
19.10. Odbicie i załamanie fal
19.11. Całkowite wewnętrzne odbicie
19.12. Drgania własne i rezonans
Zadania
Rozdział 20. Akustyka
20.1. Podstawowe pojęcia akustyki
20.2. Mechanizm powstawania wrażeń słuchowych
20.3. Rozchodzenie się fal dźwiękowych
20A. Wyznaczanie prędkości dźwięku
20.5. Zjawisko Dopplera
Zadania
Rozdział 21. Optyka klasyczna
21.1. Falowy opis światła
21.2. Rozchodzenie się światła w próżni i ośrodkach materialnych
21.3. Światło jako fala elektromagnetyczna
21.4. Interferencja fal harmonicznych, wysyłanych przez dwa identyczne, równoległe źródła liniowe
21.5. Pomiar długości fali światła
21.6. Dyfrakcja światła
21.7. Polaryzacja światła
21.8. Polaryzatory
21.9. Podstawowe prawa optyki geometrycznej
21.10. Cień i półcień
21.11. Obrazy rzeczywiste i pozorne
21.12. Odbicie od zwierciadła płaskiego
21.13. Zwierciadło kuliste wklęsłe
21.14. Zwierciadło kuliste wypukłe
21.15. Załamanie światła monochromatycznego na granicy
21.16. Płytka płaskorównolegla i pryzmat
21.17. Rozszczepienie światła białego w pryzmacie
21.18. Soczewki cienkie
21.19. Obrazy w soczewkach
21.20. Powstawanie obrazów dla zbieżnych wiązek promieni
21.21. Zdolność skupiająca
21.22. Przyrządy optyczne
21.23. Fotometria
Zadania
CZĘŚĆ V. ELEMENTY FIZYKJ WSPÓŁCZESNEJ
Rozdział 22. Fizyka atomowa
22.1. Wprowadzenie
22.2. Widmo promieniowania atomu wodoru
22.3. Emisja i absorpcja fotonów
22.4. Promieniowanie rentgenowskie
22.5. Zjawisko Comptona
22.6. Barwy ciał
Rozdział 23. Fizyka jądrowa
23.1. Pojęcia podstawowe
23.2. Rozpraszanie
23.3. Energia wiązania jądra
23.4. Modele jądrowe
23.5. Promieniotwórczość naturalna
23.6. Reakcje jądrowe
23.7. Reakcja łańcuchowa
23.8. Reakcje syntezy
23.9. Promieniowanie kosmiczne
23.10. Siły jądrowe i cząstki elementarne
Rozwiązania zadań